Aksjonærbrev Greenstat ASA september 2023

"Realisering av vår prosjektportefølje innen grønn hydrogen, solenergi og vindenergi, vil kunne skape stor verdi for våre aksjonærer." Vegard Frihammer, CEO, Greenstat ASA

omoss_visjon2.png

Publisert: 6. sep. 2023 kl 00:00

Kjære aksjonærer,

Første halvår og starten på Q3 2023 har vært en periode preget av både svært positive og noen mindre gode nyheter for Greenstat ASA. Mye har utviklet seg i riktig retning, men i en urolig verden ser vi også at vi møter utfordringer som gjør at vi må tilpasse veksthastighet og strategi. I dette aksjonærbrevet ønsker vi å dele en del av våre refleksjoner med dere slik at dere har en god oversikt over selskapets posisjon og muligheter, når vi er på god vei inn i tredje kvartal, samtidig som vi beskriver noen av de strategiske valgene vi både har gjort, og vil gjøre i tiden framover. 

For de som ønsker å få enda mer utfyllende informasjon har vi lagt ut opptak av investormøtene 25.august ASA + Sol & Vind og 29.august ASA + Hydrogen, hvor generell informasjon om selskapet og informasjon om våre satsingsområder ble gjennomgått i mer detalj. (Link til opptak og presentasjoner)

Finansiell oversikt per juli 2023 

I første halvår økte Greenstat sine inntekter til 43,4 MNOK, noe som er nesten like mye som for hele 2022 (45,7 MNOK). Inntektene kommer i stor grad fra salg av solceller hvor Greenstat på kort tid har tatt en sterk posisjon gjennom datterselskapet Greenstat Solar Solutions AS. Resultatet for første halvår er på -33,3 MNOK, og skyldes vektrelaterte kostnader innen hydrogen, vind, sol og energistasjoner. 

Det er forventet at inntektene vil ligge på samme nivå også i andre halvår, mens man basert på redusert veksthastighet, og en forskyvning knyttet til børsforberedende aktiviteter, vil få lavere kostnader slik at resultatet blir noe bedret. 

Status børsnotering 

Ved inngangen til 2023 ble det etablert en strategi hvor man aktivt ville jobbe mot en børsnotering i 2023, eller så snart selskapet var klar for dette og markedet tilsa at en notering ville være fornuftig. Bakgrunnen for en slik strateg var kapitalbehovet til kommende prosjekter samt at man i lang tid har vurdert en børsnotering av selskapet. Det ligger også i investeringsavtalen som ble inngått med Aker i februar 2021 at man sammen skulle jobbe mot en børsnotering. 

Det har blitt jobbet godt med interne prosesser med tanke på å være «børsklar». Men utviklingen i markedet første halvår og foreløpig i Q3 tilsier ikke at det vil være strategisk fornuftig å sikte mot en hurtig børsnotering. Det har generelt vært få noteringer på både Euronext Growth og Oslo børs i løpet av 2023, og flere av de grønne selskapene på børsen har slitt med dårlig kursutvikling og manglende tilgang til kapital. Risikoen knyttet til en notering anses dermed å være høy og man vil risikere tap av aksjonærverdier. 

Inntil videre jobbes det aktivt med forberedende aktiviteter slik at man er klar når børsvinduet for grønne selskaper igjen er åpent, og man har fått modnet prosjektporteføljen ytterligere. 

Kapitalinnhenting og realisering av verdier

I Q1 ble det gjennomført en emisjon med mål om å hente inn minst 50 MNOK. I et vanskelig kapitalmarked ble resultatet litt under 30 MNOK, noe som gjorde at aktivitetsnivået måtte justeres for enkelte av selskapets satsinger. Det ble også gjort grep knyttet til realisering av verdier samt plan for kapitalinnhenting på underliggende nivåer (sol og hydrogen). Blant annet ble aksjer i Everfuel og Aker Horizons solgt i løpet av våren, samt at man vedtok å igangsette en salgsprosess for datterselskapet Greenstation AS. I juni ble det også gjennomført en kapitalinnhenting direkte i Greenstat Solar Investors hvor det ble hentet inn ca 7,5MNOK. Den sistnevnte kapitalinnhentingen var med å sikre kapital til siste milepæler for solprosjektet Petnjik i Bosnia og Engene i Norge. 

Greenstat har siden oppstarten i 2015 vært et vekstselskap med behov for tilførsel av ny kapital. Det er også tilfellet i dag og man er avhengig av å hente kapital på flere nivåer for å kunne gjennomføre planlagte prosjekter samt å realisere verdiene som ligger i selskapets prosjektportefølje. 

Emisjon Q3– brofinansiering fram til langsiktig finansiering er sikret

Selskapet ser behov for tilførsel av en brofinansiering fram til større kapitalløp er sikret. Dette er grunnen til at selskapet gjennomfører en emisjon på inntil 29,75 MNOK, med frist 7.september. Aksjeprisen er her satt til NOK 8,50 per aksje som er samme pris som i forrige emisjon i Q1 2023. 

Satsinger og prosjekter

Hydrogen – Sterk posisjon i kapitalkrevende og langsiktig marked

Greenstat er som kjent involvert i tre store prosjekter som fikk tildelt Enova støtte i juni 2022, Glomfjord Hydrogen, Rørvik Hydrogen Hub og Agder Hydrogen Hub. Det har blitt jobbet aktivt i alle prosjektene med tanke på en investeringsbeslutning i juni 2023. I mai sendte Enova melding om at fristen for å fatte vedtak om investering ble skjøvet til desember 2023. Bakgrunnen for dette var at det har tatt tid å utvikle markedet og at en del av skipseierne som også fikk støtte til innkjøp av hydrogenfartøy, var avventende. Det jobbes godt i alle prosjektene med mål om å nå investeringsbeslutning innen fristen i september. Dette er viktig for å beholde støtten som er mottatt til hver av prosjektene. Dersom en investeringsbeslutning ikke blir tatt vil man fortsette å jobbe med prosjektene med tanke på andre støtteordninger. 

En av de virkelig gledelige nyhetene i første halvår var åpningen av hydrogenanlegget på Stord hvor Greenstat er med på eiersiden sammen med Hyds og Alltec i Stord Hydrogen. Dette er første anlegg for grønn hydrogen på Vestlandet og er viktig med tanke på tilgjengeliggjøring av hydrogen i en tidlig fase. At man er tett koblet til Sustainable Energy Catapult og kan selge en del av hydrogenet til testsenteret var avgjørende for å kunne fatte en investeringsbeslutning. 

I løpet av høsten vil også det første anlegget for hydrogen til havbruksnæringen komme i drift i Rørvik. Prosjektet er realisert med støtte fra Pilot E programmet og i tett samarbeid med NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk ). Greenstat har gjennom vårt eierskap i H2 Marine og som teknisk ansvarlig vært helt sentrale i forbindelse med realiseringen av prosjektet. 

Utover dette er Greenstat med på eiersiden i flere selskaper som posisjonerer seg for hydrogenproduksjon i ulike deler av Norge. Disse er Viken Hydrogen, Htwo fuel (Lutelandet), Meraker Hydrogen og Narvik Hydrogen. I tiden framover vil Greenstat vurdere porteføljen av selskaper/prosjekter og prioritere hvor man vil vekte seg opp, eller eventuelt ned. I en tid hvor det kreves både kompetanse, kapital og tålmodighet ser man også at det dukker opp mulighet til å overta, eller komme inn på eiersiden i gode prosjekter, til en lavere kostnad enn tidligere.  

I tillegg til å optimalisere prosjektporteføljen ser man også på strategi knyttet til Greenstat sin rolle i verdikjeden. Greenstat er primært en utvikler og eier av prosjekter og vil i de fleste tilfeller overlate operatøransvaret til andre. Dette åpner opp for godt samarbeid med partnere med komplementære egenskaper. Greenstat ser det som særdeles viktig å finne gode partnere til selskapets prosjekter.

Kapitalinnhenting Hydrogen

Greenstat har engasjert en tilrettelegger til å bistå med en kapitalinnhenting direkte i Greenstat Hydrogen som er et heleid datterselskap av Greenstat ASA. Alle hydrogenprosjektene er eid av Greenstat Hydrogen AS og man sikter på å hente et sted mellom 100-150 MNOK for en minoritetseierposisjon i porteføljeselskapet. Kapitalen vil benyttes til realisering av Enova knutepunktprosjekter samt andre prosjekter i porteføljen. Målsetningen er at emisjonen lukkes tidlig i Q4. 

Solenergi – Stor interesse for solkraft i Norge og internasjonalt

Innen solenergi har Greenstat to satsingsområder:  

  • Solparker (energiproduksjon)
  • Salg av solcelleanlegg til næring og industri

Solparker i Norge – Et nytt marked har åpnet seg

Greenstat har identifisert flere tomter som er aktuelle med tanke på utvikling av solparker i Norge. I slutten av august fikk man også tildelt konsesjon fra NVE til det første prosjektet som vil stå klart innen sommeren 2024. Det er Engene solpark ved Larvik som utvikles i samarbeid med Skagerak kraft. 

Det har i tillegg blitt sendt inn konsesjonssøknad for tre nye parker som man håper å realisere innen kort tid samtidig som det jobbes med å identifisere flere tomter som er godt egnet for solkraft. Det er viktig for oss i Greenstat at prosjektene bygges med minimal miljøpåvirkning. 

Solparker i Sørøst Europa – God lønnsomhet i store prosjekter

Basert på en lang screeningprosess fra vårt dyktige solteam landet man på et prosjekt i Bosnia når vi skulle realisere vår første internasjonale solpark. Sammen med vår lokale partner GP Toming eier Greenstat 49 % av prosjektet Petnjik som etter en effektiv byggeprosess stod klar i august 2023. Anlegget er Bosnia sin største solpark på 45MWp og har nå begynt å produsere strøm på nettet, først i en testfase deretter vil det bli signert en langsiktig PPA (Power Purchase Agreement) for salg av strømmen fra anlegget. 

Sammen med GP Toming ser man allerede på nye parker som er klare til realisering. I tillegg ser man på muligheter i andre land i Sørøst Europa hvor solforholdene er gode og lønnsomheten i prosjektene er betydelig høyere enn det man ser i Norge. 

Kapitalinnhenting Solar

Greenstat har engasjert Sparebank 1 Markets som tilrettelegger for en prosess med tanke på å hente inn kapital til Greenstat Solar AS som er porteføljeselskapet hvor solparkene utvikles og eies. 

Det tas sikte på å hente inn 160 MNOK for en større andel av selskapet, men hvor Greenstat ASA har som mål å bli sittende med majoritetseierskap. Målsetningen vil også her være at emisjonen lukkes tidlig i Q4. 

Vindkraft – Rammevilkår hindrer hurtig utbygging av gode nærvindprosjekter

Det jobbes godt med tanke på videreutvikling av vår vindportefølje, men i påvente av bedre politiske rammevilkår tar det tid å gå fra prosjektplan til realisering. Det er stor politisk støtte til vårt konsept industrivind/nærvind og med et stadig økende kraftbehov i Norge er det ventet at det vil åpnes for betydelig ny vindkraft i Norge de neste årene. 

Det jobbes også med å se på muligheter internasjonalt og det er da nærliggende at man kobler vindsatsingen mot satsingen på solenergi i Sørøst Europa. 

Også innen vind er kapitalbehovet stort og det vil bli lagt til rette for en egen kapitalinnhenting i Greenstat Wind. 

Energistasjoner / Greenstation - Salgsprosess ventes lukket i Q4

Greenstation har etablert seg som en utfordrer i det norske hurtiglademarkedet med en brukeropplevelse som har fått god mottakelse både blant elbilister og i media. Per nå har selskapet tre operative stasjoner på Straume, Byrkjelo og Gjøvik, og har i overkant av 20 lokasjoner hvor man er i tett dialog med grunneiere. 

En videre utrulling av stasjoner er svært kapitalkrevende, og man har derfor valgt å gå inn i en salgsprosess hvor man tilbyr salg av 100% av aksjene i selskapet til nye eiere. Norne Securities og Clarksons har vært engasjert som tilretteleggere og man er nå i sluttfasen av prosessen som er forventet å være avsluttet innen utgangen av Q3. 

Et salg vil gi Greenstation mulighet til å vokse videre med nye eiere samtidig som det vil frigjøre kapital for morselskapet Greenstat ASA. 

Asia/ India - Sterk posisjon innen hydrogen, kapitalinnhenting lokalt til realisering av prosjekter

Gjennom selskapet Greenstat Hydrogen India (GHI), hvor Greenstat ASA per i dag eier ca 63% av aksjene, har det blitt jobbet godt med å signere MOUer (Intensjonsavtaler) med sterke aktører innen kraft og industri med tanke på etablering av grønn hydrogenproduksjon. 

Det jobbes med å hente inn kapital til GHI til realisering av de første prosjektene. En industriell aktør har allerede kommet inn på eiersiden i en minoritetspost, og det forberedes nå en større emisjon. 

I september gjennomføres også den trede International Climate Summit 2023 med stort fokus på grønn hydrogen, og hvor Greenstat er en sentral partner. 

Fremtidige Planer- Holder fast ved 2030 mål

Greenstat har ambisiøse planer for fremtiden og holder fast på vår langsiktig strategi fram mot 2030 hvor selskapet skal være et modent, lønnsomt energiselskap med betydelig aktivitet i Norge og internasjonalt. Vi søker kontinuerlig muligheter for utvikling, vekst og investering i fornybar energi. Vårt mål er å være en ledende aktør i den globale overgangen til en mer bærekraftig energifremtid.

Dyktige ansatte skaper verdi hver dag

Greenstat er et selskap basert på kunnskap og en tro på at dyktige mennesker kan gjøre en forskjell. Jeg er imponert over hvor dedikerte våre ansatte er og hvor hardt det jobbes hver dag for å utvikle grønne, lønnsomme prosjekter. Vi har i dag en gruppe ansatte som har en unik kompetanse innen våre satsingsområder og som også er attraktive for andre selskaper. Det er viktig for oss at vi kan tilby både utfordringer og betingelser som gjør at vi kan beholde våre viktige medarbeidere.  På årets generalforsamling ble det vedtatt et incentivprogram som gjør at alle ansatte får mulighet til å kjøpe aksjer dersom vi lykkes med å skape verdi for våre eiere. Det er med å bidra til økt motivasjon og gir en eierfølelse til selskapet. I tillegg er det viktig at vi sikrer inntjening og tilgang til vekstkapital som gjør at vi kan tilby konkurransedyktige betingelser. 

Takk til våre aksjonærer

Vi ønsker å takke alle våre dedikerte aksjonærer for deres tro på Greenstat ASA, og for at dere deler vår visjon «Making green happen». Det grønne skiftet skjer ikke uten at det investeres langsiktig kapital i grønne prosjekter og dyktige mennesker. At Greenstat eksisterer etter åtte års drift, er ene og alene deres fortjeneste. Framover vil vi være avhengig av både større profesjonelle og mindre aksjonærer for å lykkes med vår satsing og vi har tro på at vi blir et bedre selskap ved å ha en bred aksjonærsammensetning. 

I tiden framover vil vi også tilstrebe å holde våre aksjonærer enda bedre oppdatert både gjennom epost, nettsider og investormøter. Spørsmål kan også sendes til investor@greenstat.no, hvor vi besvarer alle eposter etter beste evne. 

 

Med vennlig hilsen,

Vegard Frihammer

CEO

Greenstat ASA